b'PPL POSITIONEREN ENPOSITIONEREN ENPROFESSIONALISEREN VAN LERENPROFESSIONALISEREN VAN LERENSTRATEGIESTRUCTUURCULTUUR MENSEN MIDDELEN RESULTATENWat is de focus van hetHoe is het lerenWat zijn deWaarom leert deHoe worden leermiddelenWelke bijdrage levert leren aan leren? Wat is de relatiegeorganiseerd? Hoe is hetbasiswaarden? Wat is demedewerker? Hoeen ondersteunendede organisatie? Hoe wordt dit tussen leren en deleeraanbod opgebouwd? leiderschapsstijl? ziet de organisatie demiddelen ingezet? resultaat gevalueerd?organisatiestrategie? medewerker?AD HOC Leren wordt incidenteelDe verantwoordelijkheidLoyaliteit, inzet, discipline,Medewerker ontwikkeltDe keuze voor de inzet vanResultaat van opleidingen en willekeurig ingezetvoor leren is niet belegdprobleemgerichtheid. op basis van persoonlijkeleermiddelen wordt perop producten en processen om problemen op tebij specifieke afdelingSturend leiderschap belangstelling ofsituatie gemaakt. Er zijnis willekeurig. Er wordt niet lossen of als beloningof functie. Initiatief voorin opdracht vangeen ondersteunendestructureel gevalueerd, voor medewerker.volgen van opleidingleidinggevende.middelen. De leiding- hooguit op reactieniveau.Het leren heeft geenligt bij medewerker ofMedewerker wordt geziengevende beslist of de (bewuste) relatie met deleidinggevende. als inwisselbaar.medewerker een opleiding organisatiestrategie. mag volgen.KWANTITATIEF LeeroplossingenOpleidingscordinator/ Orde, rationaliteit,Medewerker ontwikkeltKeuze voor leermiddelenMedewerkers zijn zijn voornamelijkafdeling heeftduidelijkheid. zich binnen de functieop basis van efficintie.gecertificeerd. De functiegericht. makelaarsfunctie. AanbodSturend leiderschap,om aan eisen te blijvenBeperkte tools voororganisatie voldoet Er is nauwelijks eenvoornamelijk gericht opgericht op beheersing. voldoen. Medewerkerplanning en administratie.aan de kwaliteitseisen. relatie tussen leren en dewettelijke eisen.wordt gewaardeerd omOpleidingscordinatorStructurele evaluatie organisatiestrategie. het uitvoeren van zijnbewaakt het budget. voornamelijk reactieniveau functie. en leerniveau.KWALITATIEF Leren is gericht opL&D stroomlijnt leren, biedtKwaliteit, effectiviteit,Loopbaanontwikkeling.Keuze voor leermiddelenKennisoverdracht leidt tot de vakbekwaamheidcentraal opleidingsaanbodstabiliteit. SituationeelMatch vraag en aanbodop basis van kwaliteit enverbetering van de kwaliteit van medewerkers. Deen bewaakt de kwaliteit.leidinggeven. personeel. Medewerkerefficintie. van huidige producten organisatiestrategieL&D haalt de opleidings- ontwikkelt zich reactief enLeren wordt ondersteunden processen. Structurele stuurt het leeraanbod. behoefte op bij devolgt het aanbod. door LMS voor planning,evaluatie op leer-en business.uitvoering en registratie.toepassingsniveau.L&D beheert (een deel) van het budget.VOLWASSEN Leren is gericht op hetL&D inspireert tot lerenVeranderen, verbeteren,Talentontwikkeling.Keuze voor leermiddelenKennisdeling leidt tot implementeren van demet een aanbod vanflexibiliteit. DienendMedewerker wordt gezienop basis van effectiviteit.continue vernieuwing organisatiedoelstellingen.formele en informeleleiderschap, coaching doorals kapitaal en kritischeMiddelen ondersteunenvan huidige producten De visie op lerenleerinterventies. L&Dde manager. succesfactor. Medewerkersociale en informeleen processen. Structurele is afgeleid van deadviseert de directie overontwikkelt zichzelf pro- leerprocessen.evaluatie op impact niveau.organisatiestrategie. leren. actief en wordt daartoeVerantwoordelijkheid voor ook gestimuleerd. inzet middelen ligt deels in de lijn.CREREND Leren staat in dienst vanMedewerkers inspirerenExperimenteren,Persoonlijk meesterschap.Een goed idee metKenniscreatie leidt tot innovatie. De visie op lerenelkaar en organiserencreativiteit, denkenMedewerker ontwikkeltvoldoende draagvlakinnovatie en wendbaarheid. en de organisatiestrategiezelf het leren. Leren isin mogelijkheden,zichzelf en de organisatieis leidend voor de inzetEr is een cultuur van benvloeden elkaarvanzelfsprekend enverantwoordelijkheidvanuit bevlogenheid en opvan middelen. Middelencontinue verbetering wederzijds. continu aanwezig in denemen. Leider iseigen kracht. Medewerkermaken experimenteren enwaarbij op impact niveau gehele organisatie. voorbeeld, inspirator,vult zijn rol in op basis vaninnoveren mogelijk. wordt gevalueerd.motivator. talenten. TriamFloat 2019 www.triamfloat.nl19001 TRI PPL Schema A4.indd 1 24-04-19 13:59'