Raad van toezicht 

Functie omschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast toezichthouder is de Raad ook werkgever van het Bestuur.  Gezamenlijk brengen de toezichthouders een scala aan kennis en vaardigheden aan tafel, onder meer op het gebied van algemeen management, financiën, politiek en overheidsrelaties, marketing en communicatie en van het toneelvak en de nationale theaterwereld.  De Raad van Toezicht komt ten minste vijf maal per jaar bijeen voor overleg. Bij die vergaderingen is meesttijds ook het Bestuur aanwezig. Daarnaast zijn er premières en bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van de toezichthouders gewenst is.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid en spreekt zich uit over onder andere het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag met jaarrekening. Raad van Toezicht en Bestuur onderschrijven de Code Cultural Governance en handelen er naar. Naast algemene statuten van de Stichting zijn er aparte statuten voor de Raad van Toezicht en voor het Bestuur. De Raad van Toezicht rapporteert over haar functioneren in het jaarverslag van de Stichting.  

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.  Er wordt actief naar een cultureel diverse samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd.  

 

Organisatie

Deze toneelgroep is een groot, nationaal theatergezelschap .Jaarlijks realiseert het gezelschap ruim vierhonderd theatervoorstellingen en activiteiten voor zeventigduizend bezoekers in de leeftijd vanaf twaalf jaar. Het gezelschap speelt in het hele land in schouwburgen, in vlakke-vloertheaters, op (zomer)festivals, op locatie of op scholen. In totaal zijn er vijfentwintig medewerkers in vaste dienst bij en worden er per theaterseizoen zo'n honderd acteurs, schrijvers, ontwerpers en medewerkers op projectbasis betrokken.  

Meer informatie diversiteit en inclusie

House of Talents en de organisaties zetten zich als werkgever n voor dversiteit en een inclusieve bedrijfscultuur. Wij als bureau zullen dan ook advies geven op gebied van D&I.  Door inclusieve werving en selectie wordt de diversiteit in het personeelsbestand, het leidinggevend en toezichthoudend kader vergroot. Meer diversiteit draagt bij aan betere besluitvorming, meer innovatie en creativiteit, een betere klantbediening en behoud van talentvolle medewerkers.

Functie eisen

 • Belangstelling voor en betrokkenheid bij de culturele sector in het algemeen en podium- kunsten in het bijzonder;
 • Gezien de samengestelde deskundigheid, het netwerk, de specifieke deskundigheid en    
  ervaring van de zittende leden van de Raad van Toezicht wordt een lid gezocht met een netwerk en ervaring in politiek/bestuurlijke omgevingen en een ander lid met ervaring in het werken met een grote diversiteit aan achtergronden en maatschappelijke lagen, vanuit een bestuurlijke of eindverantwoordelijke functie;  
 • Academisch denk- en werkniveau;  
 • Een relevant maatschappelijk netwerk in Oost-Nederland;  
 • Tijd en energie voor het vervullen van de functie;  
 • Vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit de toezichthoudende rol; 

Competenties

 • Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid
 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties
 • Bestuurlijke ervaring
 • Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Overige arbeidsvoorwaarden 

 • Betrokkenheid bij een landelijk actief en vooraanstaand toneelgezelschap;
 • De functie is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed;
 • Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten.  

© House of Talents 2021  |  Webdesign: Fecit Vormgevers bv